Maria Biesu

Aprobat

prin Hotărârea Consiliului

de Administraţie nr.1 din 10.01.2022

ANUNŢ DE PARTICIPARE

Instituția Publică „Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bieşu” (în continuare Beneficiar) organizează un concurs de selectare a unei societăţi de Audit care va efectua auditul situaţiei financiare a instituției pentru anul 2021.

Vă invităm să participaţi la concurs, conform condiţiilor expuse în prezentul anunţ şi sarcinilor reflectate în Caietul de sarcini.

Scopul de bază al Beneficiarului constă în efectuarea auditului obligatoriu al situaţiei financiare anuale pentru anul 2021. Auditul se efectuează conform Standartelor Naţional de Audit (în continuare – S.N.A.) şi include sfectuarea testelor asupra tranzacţiilor şi/sau privind existenţa, proprietatea şi modul de evaluare a elementelor contabile ale entităţii.

Societatea de audit desemnată analizează sistemele contabile şi de control intern din cadrul instituţiei astfel încât să poată stabili dacă acestea sunt potrivite pentru a fi folosite ca bază pentru întocmirea situaţiilor financiare şi dacă entitatea a ţinut corect contabilitatea conform cerinţelor legislaţiei din domeniu.

Societatea de audit desemnată, întocmeşte contractul de audit/ scrisoarea de misiune, planifică auditul conform cerinţelor legislaţiei din domeniu, evaluează estimările semnificative a deciziilor conducerii privind întocmirea situaţiilor financiare, pentru stabilirea corespunderii politicilor contabile legislaţiei şi genului de activitate al entităţii, precum şi consecvenţa aplicării şi prezentării lor în mod adecvat, etc.

Documentele necesare de calificare:

copia certificatului de înregistrare (minim 10 ani de activitate în domeniu);

copia extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice;

copia licenţei privind activitatea de audit general şi auditul instituţiilor financiare;

copia certificatului de înregistrare a subiectului impunerii la TVA (după caz);

copia certificatului de auditor cu experienţă minim 5 ani;

alte acte obligatorii ce reies din Caietul de Sarcini.

Toate documentele de calificare se prezintă în fotocopii. Corespunderea fotocopiilor documenmtelor cu originalele acestora se autentifică prin înscrierea pe fotocopia documentului a textului „Declar pe propria răspundere că fotocopia este identică cu originalul” şi prin semnătura conducătorului / persoanei împuternicite a acestuia şi se certifică prin aplicarea ştampilei operatorului economic. Ofertele care nu vor conţine documentele necesare de calificare vor fi respinse.

Criterii de calificare – cel mai mic preţ

Oferta se prezintă la adresa juridică (sediul) Beneficiarului:

MD 2012, Chişinău,

Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 152,

I.P.”Teatrul Naţional de Operă şi Balet Maria Bieşu”,

Et.2, Anticamera.

Oferta mai poate fi expediată şi prin intermediul oficiului poştal sau prezentată de către curier la locul destinaţiei, dar nu mai târziu de termenul limită de depunere a ofertelor.

Fiecare ofertant prezintă doar o singură ofertă I.P.”Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bieşu”, însoţită de documentele de calificare.

Informaţii suplimentare la nr. de telefon: 022 244 190; 022 245 560;

http://tnob.md; e-mail: infotnob@gmail.com

Termenul limită de depunere a ofertelor : 16.02.2022, ora 10:00

 

CAIET DE SARCINI

privind Concursul de selectare a societăţii de audit aferent

achiziţiei serviciilor de audit pentru anul 2021 de către Instutuția Publică Teatrul Național de Operă și Balet “Maria Bieșu”

Descriere generală

1. Instituția Publică „Teatrul Naţional de Operă și Balet “Maria Bieșu” (Beneficiarul) a fost întemeiată în baza Hotărîrii Sovetului de Miniștri al RSS Moldovenești nr.219 din 15 iunie 1957 și activează în baza următoarelor actele legislative și normative:

- Constituţia Republicii Moldova;

- Cod Civil al Republicii Moldova;

- Legea “ Cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi” nr.845 – XII din 03.01.1992;

- Legea culturii nr. 413-XIV din 27 mai 1999;

- Legii nr.1421 din 31.10.2002 cu privire la teatre circuri și organizații concertistice;

- Legii nr.287 din 15.12.2017 contabilității și raportării financiare.

2. Instituția Publică „Teatrul Naţional de Operă și Balet Maria Bieșu” desfăşoară următoarele activităţi principale:

organizarea şi prezentarea spectacolelor de operă și balet, programe de concert, reprezentații din surse proprii sau în colaborare cu alte autorităţi, instituţii, întreprinderi;

promovează piesele şi textele de teatru reprezentative pentru dramaturgia naţională şi universală, clasică şi contemporană;

pune în valoare talentul artiştilor din domeniul artelor interpretative, al regiei şi scenografiei; sprijină debutul şi afirmarea tinerilor artişti şi se implică în educarea prin teatru a tinerilor; realizează sau dezvoltă proiecte culturale naţionale şi internaţionale în domenii conexe artei teatrale în parteneriat cu artişti, organizaţii neguvernamentale, instituţii de spectacole, alte instituţii de cultură şi structuri de profil din ţară şi din străinătate;

elaborarea şi coordonarea cu Fondatorul a strategiilor culturale şi educaţionale în vederea satisfacerii cât mai ample a opţiunilor tuturor categoriilor sociale şi de vârstă ale spectatorilor;

elaborarea, realizarea şi promovarea unui program repertorial de o înaltă prestanţă profesională prin valorificarea dramaturgiei clasice şi contemporane, naţionale şi universale;

afirmarea propriei identităţi artistice prin asimilarea fertilă a tradiţiilor artei teatrale şi sintetizarea noilor curente şi tendinţe în domeniu;

constituirea, educarea şi permanentizarea unei trupe animate de aspiraţia avansării măiestriei interpretative, de responsabilitatea pentru realizarea menirilor artei scenice, respectarea deontologiei profesionale;

stimularea spiritului de creaţie al tinerilor artiști, regizori, dirijori, scenografi etc. şi al trupei în ansamblu prin implementarea unor proiecte speciale;

Indicii economico-financiari la situaţia din 31.12.2021:

● Active nete – 29 592 089 lei;

●Pierderi - 1 405 457 lei;

●Numărul scriptic al personalului - 398 persoane.

Cerinţele faţă de participanţi

3. Societatea de audit care participă la concursul de selectare privind auditarea situaţiilor financiare anuale pentru 2021, trebuie să întrunească următoarele cerinţe:

- este aprobată şi inclusă în Lista societăţilor de audit privind auditarea situaţiilor financiare pentru anul 2021 ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social, conform Hotărîrii Guvernului nr. 799 din 29.10.2015;

- conform situaţiei la data de 31 decembrie a perioadei de gestiune precedente, în anexa la Licenţa pentru desfăşurarea activităţii de audit să fie indicaţi cel puţin 2 auditori certificaţi;

- societatea de audit, precum şi auditorii din cadrul societăţii de audit să nu aibă sancţiuni aplicate pentru ultimii 2 ani, fapt confirmat de către Consiliul de supraveghere a activităţii de audit de pe lângă Ministerul Finanţelor;

- să aibă în derulare anual, pentru ultimii 2 ani, cel puţin 10 misiuni de audit ale situaţiilor financiare anuale, cu emiterea raportului auditorului.

- vor prezenta scrisoarea de înaintare a ofertei, conform structurei, modului şi în termenul prevăzut de pct.6 şi 7 al Regulamentului cu privire la modul de selectare a societăţilor de audit şi termenii de referinţă pentru auditarea situaţiilor financiare anuale ale întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 875 din 22 decembrie 2015.

Evaluarea şi selectarea societăţii de audit

4. Evaluarea şi selectarea societăţii de audit se va efectua de către Consiliul de administraţie a instituției publice în mod transparent, ţinînd cont de informaţia expusă în ofertă, luând cumulativ în calcul:

a) perioada de efectuare a auditului;

b) termenul de prezentare a scrisorii;

c) termenul de prezentare a raportului auditorului;

d) numărul minim al auditorilor care vor efectua auditul obligatoriu al situaţiilor financiare anuale;

e) lipsa relaţiilor de afiliere cu entitatea şi/sau persoanele cu funcţii de răspundere ale teatrului;

5. Câştigător al concursului este desemnată societatea de audit, selectată în condiţiile pct.4 al Caietului de sarcini, potrivit criteriului de califiare – cel mai mic preț.

6. Onorariul de audit se indică în monedă naţională (MDL) şi va include TVA (după caz).

7. Termenele și ratele favorabile de achitare: 10% - la semnarea contractului şi 90% - la finalizare.

8. Confidenţialitatea informaţiilor și datelor colectate în cadrul misiunii de audit sunt obligatorii și trebuie consemnate în contractul încheiat între părţi.

9. Oferta se prezintă la adresa juridică (sediul) Beneficiarului:

MD 2012, Chișinău,

bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 152,

I.P. Teatrul Național de Operă și Balet “Maria Bieșu″,

Anticamera.

10. Informaţia privind lansarea concursului şi termenul indicat de prezentare a scrisorii de înaintare a ofertei de participare la concurs este efectuată public de către I.P. Teatrul Național de Operă și Balet “Maria Bieșu″ pe pagina web oficială - http://tnob.md .

Astfel, vor participa la selectare societăţile de audit, ce vor prezenta scrisoarea de înaintare a ofertei de participare la concurs până la 16.02.2022, ora 10:00. În cazul în care, scrisoarea parvine după termenul indicat, aceasta este respinsă, fără a fi examinată.

11. Caietul de sarcini va constitui parte integrantă a scrisorii de înaintare a ofertei de participare la concurs.

Сен
1
2
3
4
5
6
7
9
12
13
14
16
17
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
Окт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Ноя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Дек
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
«Национальный Театр Оперы и Балета "Мария Биешу"»