Maria Biesu

NOTA EXPLICATIVĂ

LA SITUATIA FINANCIARĂ PENTRU ANUL 2023

 

 1. Date generale
  1. Certificat de înregistrare a entităţii, eliberat de Agenţia Servicii Publice.

Număr de înregistrare 1004600007910

Data înregistrării 29.12.1992 Seria MD Număr 021046

  1. Capitalul social a fost înregistrat la 29 decembrie 1992 şi constituie 49 691 677 lei.
  2. Entitatea desfăşoară următoarele activităţi care nu necesită licenţă:

- prestarea serviciilor teatral-concertistice;

  1. Numărul mediu al personalului în perioada de gestiune - 476 persoane, inclusiv pe categorii:
 • personal de conducere - 4 persoane;
 • personal încadrat nemijlocit în procesul de prestare a serviciilor teatral - concertistice - 297 persoane;
 • personal administrativ al entităţii - 175 persoane;
  1. Remunerarea totală constituie 41 164 089 lei, inclusiv:
 • personal de conducere - 971 111 lei;
 • personal încadrat nemijlocit în procesul de prestare a serviciilor teatral-concertistice - 38 435 306 lei;
 • personal administrativ al entităţii - 1 757 672 lei;
 
 1. Politici contabile

Situaţiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2017 şi SNC în vigoare la 31 decembrie 2019. Abateri de la principiile generale şi caracteristicile calitative prevăzute în Legea nr. 287/2017 şi SNC nu au fost comise.

Perioada de gestiune coincide cu anul calendaristic.

Indicatorii situaţiilor financiare sunt determinaţi în baza următoarelor metode şi procedee, prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entităţii nr.95 AB din 30 decembrie 2022:

  1. In componenţa mijloacelor fixe sunt incluse imobilizările corporale transmise în exploatare, valoarea cărora nu depăşeşte plafonul stabilit de legislaţie.
  2. Amortizarea imobilizărilor necorporale şi corporale s-a calculat prin metoda liniară începând cu prima zi a lunii, care urmează după luna transmiterii acestora în exploatare.
  3. Imobilizările necorporale sunt înregistrate în bilanţ conform modelului bazat pe cost.
  4. Creanţele compromise se decontează la cheltuieli curente prin metoda directă. Mărimea corecţiilor privind creanţele compromise se determina pe fiecare creanţa, pornind de la suma absolută a creanţelor compromise.
  5. Contabilitatea stocurilor s-a ţinut în expresie cantitativă şi valorică.
  6. Materialele consumate la prestarea serviciilor sunt incluse în costul serviciilor.
  7. Stocurile importate sunt evaluate în lei moldoveneşti prin recalcularea valutei străine la cursul de schimb al BNM stabilit la data întocmirii declaraţiei vamale.
  8. Soldurile stocurilor la data raportării sunt evaluate prin metoda costului mediu ponderat.
  9. Valoarea anvelopelor şi acumulatoarelor procurate separat de mijloacele de transport a fost decontată la costurile/cheltuielile curente în mărime de parcursul efectiv.
  10. In componenţa obiectelor de mică valoare şi scurtă durată sunt incluse bunurile, valoarea unitară a cărora nu depăşeşte plafonul stabilit de legislaţie.
  11. Obiectele de mică valoare şi scurtă durată, valoarea unitară a cărora nu depăşeşte 1/6 din plafonul stabilit de legislaţie, sunt decontate la costurile/cheltuielile curente în momentul transmiterii în exploatare.

 

  1. Contabilitatea costurilor de servicii s-a ţinut fară aplicarea conturilor de gestiune. În acest caz, entitatea ţine evidenţa costurilor serviciilor teatral-concertistice, fără a apela la conturile de gestiune din clasa VIII-a a Panului general de conturi contabile şi nu necesită o dasiflcare suplimentară a costurilor serviciilor teatral-concertistice în costuri directe, indirecte, precum şi în costuri variabile şi constante.
  2. Veniturile din vânzări cuprind veniturile din realizarea biletelor la spectacole proprii şi după caz, 7 % procente din realizarea biletelor altor agenţi economici, prestarea serviciilor de arendă (contracte de leasing) şi sălii de spectacole, decorului şi recuzitei teatrale, subvenţii acordate din bugetul de stat destinate salarizării angajaţilor, venituri obţinute din turneele promoţionale internaţionale desfăşurate peste hotarele tarii.
  3. Veniturile din vânzări sunt recunoscute separat pentru fiecare tranzacţie.
  4. Veniturile din prestarea serviciilor sunt recunoscute după metoda prestării integrale.
  5. Ajustarea veniturilor curente în cursul perioadei de gestiune a fost efectuată prin întocmirea înregistrărilor contabile de stornare şi suplimentare.
  6. Costul vânzărilor privind prestarea serviciilor teatral concertistice cuprind valoarea contabilă/costul efectiv al cheltuielilor de salarizarea angajaţilor încadraţi în activitatea de bază, contribuţii de asigurări sociale, consum de materiale, energie electrică, energie termică, apa privind activitatea de bază.
  7. Componenţa cheltuielilor de distribuire, cheltuielilor administrative şi a altor cheltuieli din activitatea operaţională a fost stabilită de către entitate de sine stătător în baza anexelor 2, 3 şi 4 la SNC „Chdtuidi”.
  8. Ajustarea cheltuielilor curente în cursul perioadei de gestiune a fost efectuată prin întocmirea înregistrărilor contabile de stornare şi suplimentare.
  9. Operaţiunile de export/import de active/servicii şi alte tranzacţii de comerţ internaţional sunt contabilizate iniţial în monedă naţională prin aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc la data întocmirii declaraţiei vamale.
  10. Elementele monetare în valută străină (numerarul, creanţele şi datoriile, cu excepţia avansurilor acordate şi primite pentru procurări/livrări de active şi servicii, investiţiile financiare, cu excepţia acţiunilor şi cotelor pârţi) sunt recalculate în moneda naţională la data raportării.
 1. Imobilizări necorporale
  1. Costul de intrare a imobilizărilor necorporale la 01.01.2023- 881 660 lei.
  2. Majorările costului de intrare a imobilizărilor necorporale în cursul 2023 - 0 lei.
  3. Costul de intrare a imobilizărilor necorporale la 31.12.2023 - 881 660 lei.
  4. Amortizarea acumulată a imobilizărilor necorporale la 01.01.2023 - 832 771 lei.
  5. Majorarea amortizării acumulate a imobilizărilor necorporale în cursul 2023- 21 666 lei-
  6. Amortizarea acumulată a imobilizărilor necorporale la 31.12.2023 - 854 437 lei.
  7. Valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale amortizabile la 31.12.2023 - 27 223 lei.
 2. Imobilizări corporale
  1. Costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) a mijloacelor fixe la 01.01.2023 - 62 066 182 lei.
 1. Majorările costului de intrare (sau altei valori ce substituie costul de intrare) a mijloacelor fixe în cursul 2023 - 1 081 529 lei, inclusiv: transferarea mijloacelor fixe de la un răspunzător de bunuri materiale la alt răspunzător de bunuri materiale - 617 767 lei, transferarea din componenţa OMVSD în component mijloacelor fixe - 0 lei, procurarea contra plată de la alte persoane juridice - 383 771 lei, darea în exploatare a reţelei de iluminare a căilor de evacuare a spectatorilor - 79 991 lei:

 

 1. Transferurile mijloacelor fixe în cursul 2023 la costul de la un răspunzător de bunuri materiale la alt răspunzător de bunuri materiale la aceleaşi categorii - 617 767 lei,
 2. Transferurile mijloacelor fixe în cursul 2023 la costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) în categoria stocurilor - 0 lei .

4.6 Procurarea contra plată a mijloacelor fixe în cursul 2023 de la persoane juridice - 383 731 lei şi darea în exploatare a reţelei de iluminare a căilor de evacuarea spectatorilor - 79 991 lei.

 1. Costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) a mijloacelor fixe la 31.12.2023 - 62 529 944 lei.
 2. Amortizarea acumulată a mijloacelor fixe la 01.01.2023 - 38 413 995 lei.
 3. Majorarea amortizării acumulate a mijloacelor fixe în cursul 2023 - 1 123 502 lei.
 4. Amortizarea acumulată a mijloacelor fixe la 31.12.2023 - 39 537 497 lei.
 1. Costul de intrare a terenurilor la 01.01.2023 - 57 807 800 lei.
 2. Costul de intrare a terenurilor la 31.12.2023 - 57 807 800 lei.
 1. Creanţe
  1. Valoarea contabilă a fiecărui grup de creanţe la începutul şi sfârşitul perioadei de gestiune, inclusiv cota curentă a creanţelor pe termen lung, este prezentată în tabelul 5.1.

Tabelul 5.1.

Informaţii privind valoarea contabilă a creanţelor pentru anul 2023

 

Nr.

crt.

Grupe de creanţe

Suma,

Lei

 

la 01.01.2023

la 31.12.2023

1.

Creanţe comerciale

408 403

328 444

2.

Avansuri acordate

295 779

111 406

3.

Creanţe ale bugetului

0

0

4.

Creanţe ale personalului

14 465

14 347

5.

Creanţe privind veniturile din utilizarea de către terţi a activelor entităţii

1 016 393

1 547 231

TOTAL

1 735 040

2 001 428

5.2 Informaţia referitor la mărimea provizioanelor (corecţiilor) privind creanţele compromise, sunt prezentate în tabelul 5.2.

Tabelul 5.2.

Informaţii privind creanţele compromise şi provizioanele (corecţiile) pentru anul 2023

 

Denumirea

corecţiei

Sold la 01.01.2023

Constituirea

Utilizarea

pentru

decontarea

creanţelor

Decontarea la venituri

Sold la 31.12.2023

Corecţii (provizioane) privind creanţele compromise (lei)

569 025

0

0

0

569 025

 

 1. Stocuri
  1. Informaţia privind stocurile pentru anul 2023, în contextul prevederilor de SNC „Stocuri”, este prezentată în tabelul 6.1.

Tabelul 6.1.

Informaţii privind stocurile pentru anul 2023

 

Nr.

crt.

Denumirea indicatorilor

Suma,

Lei

1.

Valoarea stocurilor intrate în perioada de gestiune, inclusiv:

1 757 580

 

Materiale

1 350 952

 

Obiecte de mică valoare şi scurtă durată

406 628

2.

Valoarea stocurilor ieşite în perioada de gestiune, inclusiv:

1 551 203

 

Materiale

1 370 292

 

Obiecte de mică valoare şi scurtă durată

0

 

Valoarea casării OMVSD

180 911

3.

Valoarea contabilă a stocurilor evaluate la valoarea realizabilă netă la situaţia din data raportării, inclusiv:

 

 

- la cost de intrare

 

 

- ajustarea pentru deprecierea stocurilor

 

4.

Suma ajustării pentru deprecierea stocurilor în perioada de gestiune

 

 

- recunoscută

 

 

- decontată

 

5.

Valoarea contabilă a stocurilor gajate în contul datoriilor la situaţia din data raportării

 

 1. Capital propriu
 1. Valoarea patrimoniului primit de la stat conform actelor de constituire şi/sau alte documente prevăzute de legislaţie al I.P.” Teatrul National de Opera si Balet Maria Bieşu” constituie 49 691 677 lei .
 2. In anul 2023 au fost efectuate următoarele operaţiuni cu elementele de capital propriu:
 • înregistrate pierderi (corecţii) ale anilor precedenţi în sumă de 105 717 lei;
 • înregistrate pierderi al perioadei de gestiune în sumă de 6 382 056 lei;
 1. Datorii
  1. La data raportării, entitatea nu înregistrează datorii cu un termen de achitare mai mare de 5 ani în sumă de până la 10 000 000 lei.
  2. Valoarea totală a datoriilor acoperite cu garanţii constituie 15 572 683lei.

Valoarea contabilă a activelor depuse în calitate de garanţii pentru acoperirea datoriilor constituie:

 • stocuri - 6 089 742 lei;
 • clădiri - 22 468 443 lei;
 • maşini şi utilaje - 293 448 lei.
  1. Valoarea contabilă a fiecărui grup de datorii la începutul şi sfârşitul perioadei de gestiune, inclusiv cota curentă a datoriilor pe termen lung, este prezentată în tabelul 8.1.

 

Tabelul 8.1.

Informaţii privind valoarea contabilă a datoriilor pentru anul 2023

 

Nr.

crt.

Grupuri de datorii

Suma,

Lei

Datorii pe termen lung

Datorii curente

la 01.01.2023

la 31.12.2023

la 01.01.2023

la 31.12.2023

1.

Datorii comerciale

 

 

2 312 672

5 663 476

2

Avansuri primite curente

 

 

342 976

260 181

2.

Datorii fată de personal

 

 

2 753 282

3 610 606

3.

Datorii privind asigurările sociale şi medicale

 

 

2353 688

3 455 547

4.

Datorii faţă de buget

 

 

465 764

1 939 764

5.

Venituri anticipate pe termen lung

1 000 000

1 000 000

 

 

6.

Venituri anticipate curente

 

 

3 080 000

602 537

7.

Alte datorii

57 807 800

57 807 800

53 914

40 572

TOTAL

57 807 800

58 807 800

11 362 296

15 572 683

8.4. Informatia referitoare la subvenţiile privind remunerarea muncii şi a contribuţiilor de asigurări sociale şi medicale pentru perioada de gestiune este prezentată după cum urmează:

 

valoarea contabilă a subvenţiilor la 01.01.2023 0 lei

valoarea contabilă a subvenţiilor la 31.12.2023 0 lei

mărimea subvenţiilor primite pe parcursul perioadei de gestiune 40 035 440 lei

mărimea subvenţiilor decontate pe parcursul perioadei de gestiune 40 035 440 lei

mărimea subvenţiilor restituite în perioada de gestiune 0 lei

 

mărimea subvenţiilor care urmează a fi restituite în perioada de gestiune ulterioară 0 lei

 
 1. Venituri
  1. În anul 2023 au fost înregistrate categoriile semnificative de venituri prezentate în tabelul 9.1.

Tabelul 9.1.

Informaţii privind categoriile semnificative de venituri

 

Nr.

crt.

Venituri

Suma,

lei

1.

Venituri din vânzarea prestarea serviciilor teatral- concertistice

56 354 394

2.

Venituri din contracte de leasing

9 622 452

3.

Venituri aferente diferenţelor de curs valutar

239 019

4.

Alte venituri

135 787

 

Total

66 351 652

 

 1. Cheltuieli
 1. În anul 2023 au fost înregistrate următoarele cheltuieli reflectate la contul 711.3 Costul serviciilor prestate prezentate în tabelul 10.1.

Tabelul 10.1.

Informaţii privind costul vânzărilor

 

Nr

Elemente de cheltuieli

Suma ( lei)

1.

Accesorii, reparatia încălţămintei de scena

1 445,92

2.

Amortizarea activelor nemateriale

9 999,96

3.

Amortizarea activelor imobilizate

1 015 674,08

4.

Amortizarea OMVSD

772 182,81

5.

Apa potabila, canalizare pentru activitatea de bază

61 642,84

6.

Asigurarea medicală aferentă turneelor intemaţională

11 792,16

7.

Articole, servicii pentru machiaj

11 055,89

8.

Artişti nerezidenţi invitaţi pentru participarea la spectacolele organizare de teatru (onorarii)

376 423,54

9.

Artişti nerezidenţi invitaţi pentru participarea la Turneele Internaţionale peste hotarele tării (onorarii)

1 218 362,00

10.

Bilete teatrale

41 928,32

11.

Broşuri şi programe teatrale

10 298,10

12.

Cheltuieli de deplasare pentru angajaţii teatrului încadraţi în Turneele Internaţionale peste hotarele tării

2 731 695,44

13.

Cheltuieli privind desfăşurarea Festivalului Internaţional ”Maria Bieşu”

1 113 247,27

14.

Servicii privind deservirea delegaţiilor

111 000,00

15.

Cazarea invitaţilor nerezidenţii p-u desfăşurarea spectacolelor organizate de TNOB

122 259,98

16.

Cheltuieli de publicitate şi realizări scenice privind întreţinerea ţinutelor scenice

55 823,97

17.

Servicii de comercializarea biletelor teatral - concertistice

181 648,00

18.

Remunerarea personalului nemijlocit încadrat în procesul de prestare a serviciilor teatral- concertistice

38 435 306,28

19.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii a personalului nemijlocit încadrat în procesul de prestare a serviciilor teatral- concertistice

11 146 239,39

20.

Reparaţia curentă a bannerelor, decorului teatral

309 799,17

21.

Energia electrică utilizată privind prestarea serviciilor teatral- concertistice

572 256,35

22.

Energia termică utilizată privind prestarea serviciilor teatral- concertistice

2 161 173,67

23.

Evacuarea deşeurilor utilizată pentru prestarea serviciilor teatral- concertistice

8 566,56

 

24.

Servicii de pază privind prestarea serviciilor teatral- concertistice

317 288,16

25.

Transport avia aferent nerezidenţilor invitaţi pentru participarea la spectacolele organizare de teatru

2 623 809,53

26.

Alte cheltuieli

62 629,04

 

Total

63 483 548,43

 1. Cheltuieli reflectate pe parcursul anului 2023, la contul contabil 713 Cheltuieli administrative, sunt prezentate în tabelul 10.2.

Tabelul 10.2.

Informaţii privind cheltuielile administrative

 

Nr

Elemente de cheltuieli

Suma ( lei)

1.

Amortizarea activelor imobilizate

107 827,97

2.

Amortizarea activelor nemateriale

11 666,64

3.

Apă potabilă

25 310,77

4.

Apă şi canalizarea

31 979,02

5.

Arenda mijloacelor de transport (combustibil)

134 313,86

6.

Asigurare auto

2 494,80

7.

Asigurare medicală

39 665,67

8.

Broşuri şi programe teatrale

15 558,40

9.

Canalizare, evacuarea gunoiului

4 415,04

10.

Carnet ATA

45 324,00

11.

Cărţi şi ediţii periodice

8 219,00

12.

Casarea anvelopelor p-u automobile arendate

6 087,46

13.

Casarea materialelor

1 960,00

14.

Casarea obiectelor de mică valoare şi scurtă durată

2 830,00

15.

Cheltuieli bancare

78 438,76

16.

Cheltuieli neconfirmate documentar

14,30

17.

Cheltuieli poştale

2 382,71

18.

Cheltuieli privind calcularea TVA din servicii de import

226 466,45

19.

Cheltuieli privind procurarea florilor

14 080,00

20.

Cheltuieli privind îndemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă

88 322,93

21.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii a personalului de deservire şi administrativ încadrat în procesul de prestare a serviciilor teatral-concertistice

791 347,17

22.

Diferite

7 127,52

23.

Energia electrică

456 279,46

24.

Energia termică

1 723 734,59

25.

Impozit la sursa de plata

65 036,15

26.

Instalarea, montarea echipamentului electric

72 768,27

27.

Întreţinerea sistemului de încălzire

12 703,85

28.

Medicamente

3 963,67

29.

Montarea si demontarea, tipărirea bannerului

6 400,00

30.

Pază

163 311,84

 

31.

Produse, soluţii pentru rntreţinerea curăţeniei

85 450,24

32.

Produse alimentare

33 282,21

33.

Rechizite de birou

37 629,26

34.

Remunerarea personalului de deservire şi administrativ încadrat în procesul de prestare a serviciilor teatral-concertistice

2 728 783,35

35.

Reparaţia, accesorii pentru tehnica de calcul

50 271,00

36.

Reparaţia curentă a clădirii

174 479,42

37.

Reparaţii curente a utilajului

25 240,00

38.

Semnătura electronică

800,00

39.

Servicii arendă autoturn

2 840,91

40.

Servicii de audit

45 000,00

41.

Servicii de cazare

12 100,00

42.

Servicii de curăţenie

15 300,10

43.

Servicii de deratizare

15 408,00

44.

Servicii de comercializarea a biletelor teatral - concertistice

158 080,00

45.

Servicii de deservire a programului contabil 1C

34 500,00

46.

Servicii de instruire profesionala

7 188,00

47.

Servicii de instruire în domeniul protecţiei muncii

12 500,00

48.

Servicii de organizare a evenimentelor culturale

60 000,00

49.

Servicii de reparaţie şi deservire a mijloacele de transport arendate

28 480,00

50.

Servicii de reparaţie şi deservire a utilajului

15 469,00

51.

Servicii de telecomunicaţii

89 022,91

52.

Servicii de traducere

450,00

53.

Servicii de transportare a mărfurilor

1 060,10

54.

Servicii funerare

2 770,00

55.

Servicii încărcarea tonerului pentru imprimante

7 761,00

56.

Testări mijloace protecţie

1 080,00

57.

Transport avia

2 720,00

58.

Uzura OMVSD

419 605,94

59.

Veselă de unica folosinţă

11 560,32

60.

Total

8 228 862,06

 

Digitally signed by Dohotaru Nicolae Date: 2024.05.29 14:37:21 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova

 

 

 

 

 

Jul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Aug
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Sep
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Oct
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
«National Theatre of Opera and Ballet "Maria Biesu"»