Maria Biesu

RAPORTUL CONDUCERII
I.P.” Teatrul National de Opera si Balet Maria Bieșu” pentru anul 2022
I. Indicatorii financiari de performanță.
În anul 2022 au fost înregistrate următoarele categorii semnificative de venituri prezentate în tabelul 1.
 
Tabelul 1
Informații privind structura veniturilor din vânzări
 
Nr. crt. Venituri Suma, lei Pondere (%)    
1, Venituri din vânzarea biletelor teatral concertistice 3 229 600,00 5,0    
2, Venituri din contracte de leasing 6 688 717,00 10,4    
3, Venituri din subventii finanțate de către
Ministerul Culturi privind remunerării muncii si a contribuțiilor asigurărilor sociale
33 681 000,00 52,6    
4, Venituri din servicii teatral concertistice-turnee internaționale 18 516 850,00 28,9    
5, Venituri din realizarea programelor teatrale 7 187,00 0,1    
6, Venituri din subventii finanțate de către Ministerul Culturi privind desfășurarea Festivalului Maria Bieșu 1 329 349,00 2,1    
7, Venituri din servicii teatral concertistice aferente desfasurarii Festivalului DescOpera și Mărțisor 429 417,00 0,7    
8, Venituri din sponsorizarea executata de către
S.A. Orange Moldova privind desfășurarea Festivalului Maria Bieșu
130 000,00 0,2    
  Total venituri 64 012 120,00 100,0    
Pe parcursul anului 2022 I.P.” Teatrul National de Opera si Balet Maria Bieșu” a înregistrat venituri totale în valoare de 64 012 120 lei. Cota cea mai mare în totalul veniturilor revine veniturilor din prestarea serviciilor (89,6%) și ponderea veniturilor obținute din contractele de leasing constituie 10,4%. Activitatea operațională a entității include următoarele tipuri de venituri: venituri obținute din activități de spectacole - cultivarea în masă a artei teatrale clasice, venituri obținute din sponsorizări din partea persoanelor juridice, venituri obținute din subvențiile privind remunerarea muncii și a contribuțiilor sociale, venituri obținute din subvențiile privind organizarea și desfășurarea Festivalului Internațional Maria Bieșu, Festivalului DescOpera, Festivalului Mărțisor . Genul principal de activitate reprezintă activități de spectacole cu cota de 5,0% în totalul vânzărilor. Ponderea de venituri obținute din sponsorizări din partea persoanelor juridice și venituri obținute din subvențiile privind organizarea și desfășurarea Festivalului Internațional Maria Bieșu constituie 0,2% și respectiv 2,1%. Veniturilor obținute din subvențiile privind remunerarea muncii și a contribuțiilor sociale revine cota de 52,6%.
Performanțele financiare înregistrate de entitate în perioada de gestiune au contribuit și la
îmbunătățirea poziției financiare a entității. Astfel, în structura patrimoniului controlat de entitate
 
predomină imobilizările corporale, inclusiv mijloacele fixe, cota cărora la finele anului 2022 a constituit 88,89% din totalul activelor sau cu 0,93 p.p. mai putin decât la finele anului precedent (Tabelul 2). Descreșterea dată se explică prin nerealizarea procesului de renovare a potențialului tehnic existent în cadrul entității, aceasta fiind o condiție absolut necesară pentru prestarea
serviciilor teatral concertistice și desfășurarea cu succes a activității operaționale.
 
Un aspect distructiv, ce caracterizează modificările care au avut loc în structura
patrimoniului entității constă în faptul că, cota creanțelor curente a sporit de la 0,70% la 1,30% sau cu 0,60 p.p. Cota creanțelor curente nu rămâne semnificativă.
 
Tabelul 2 Structura activelor și surselor de finanțare a acestora a I.P.” Teatrul National de Opera si
Balet Maria Bieșu”
 
Indicatori La finele anului 2021 (lei) La finele anului 2021 (%) La finele anului 2022 (lei) La finele anului 2022 (%)    
Imobilizări necorporale 44 284,00 0,05 44 889,00 0,05    
Imobilizări corporale 82 377 773, 00 89,82 81 459 987,00 88,89    
Stocuri 6 774 365,00 7,39 6 477 202,00 7,07    
Creanțe curente și alte active
circulante
608 107,00 0,70 1 189 519,00 1,30    
Numerar si documente bănești 1 860 188,00 2,04 2 460 429,00 2,69    
Total active 91 664 717,00 100,00 91 636 026,00 100,00    
Capital
propriu
29 121 710,00 31,77 24 465 930,00 23,43    
Datorii pe termen lung 57 807 800,00 63,06 58 807 800,00 64,17    
Datorii
curente
4 735 207,00 5,17 11 362 296,00 12,40    
Total pasive 91 664 717,00 100,00 91 636 026,00 100,00    
Datele bilanțului atestă o modificare esențială în cursul anului 2022 privind dependența financiară a I.P. „Teatrul National de Opera si Balet Maria Bieșude sursele împrumutate. Astfel, dacă la începutul perioadei de gestiune curente capitalul propriu a constituit numai 31,77% din totalul pasivelor, atunci la sfârșit – 23,49%, ceea ce nu depășește nivelul de siguranță
(50%).
 
Totuși din punct de vedere al capacității de plată I P. „Teatrul National de Opera si Balet Maria Bieșula finele anului 2022 nu dispune de active circulante suficiente pentru achitarea datoriilor curente. Această constatare rezultă din informația prezentată în Tabelul 3, din care se observă că nivelurile indicatorilor ratei de lichiditate generală, rata de lichiditate rapidă sunt inferioare nivelurilor recomandate, ceea ce permite de a constata că plățile efectuate de către I P.
„Teatrul National de Opera si Balet Maria Bieșuse confruntă cu unele dificultăți aferente
achitării datoriilor curente.
 
Tabelul 3
Analiza indicatorilor de lichiditate ale I.P.” Teatrul National de Opera si Balet Maria Bieșu”
 
Indicatori La finele anului 2021
(lei)
La finele anului 2022
(lei)
Nivelul
recomandat
   
Active circulante 9 242 660,00 10 127 150,00      
Datorii curente 4 735 207,00 11 362 296,00      
Rata de lichiditate generală ( Rlg) = active circulante/ datorii curente 1,95 0,89 2-2,5    
Active circulante 9 242 660,00 10 127 150,00      
Stocuri 6 774 365,00 6 477 202,00      
Datorii curente 4 735 207,00 11 362 296,00      
Rata de lichiditate rapidă (redusă) (Rlr)= active circulante-stocuri/ datorii
curente)
0,52 0,32 0,7 - 0,8    
Numerar si documente
bănești
1 860 188,00 2 460 429,00      
Datorii curente 4 735 208,00 11 362 296,00      
Rata de lichiditate imediată
(Rli)= Numerar/datorii curente
0,39 0,22 0,20-0,25    
*Rata de lichiditate generală = Active circulante/Datorii curente
Acest indicator presupune compararea activelor curente cu datoriile curente. Sensul economic – daca entitatea dispune de active curente suficiente pentru achitarea datoriilor curente în suma deplină. Intervalul optim recomandat constituie 2-2,5. Rata de lichiditate generală micșorată cu 1,06 (de la 1,95 la finele anului 2021 până la 0,89 la finele anului 2022). Astfel rata de lichiditate generală pentru anul 2022 nu se încadrează în intervalul optim (2-2,5). Rata de lichiditate generală pentru anul 2022 la fel, nu se încadrează în intervalul optim (2-2,5). Acest fenomen negativ se explică prin faptul că ritmul creșterii datoriilor curente care nu depășesc ritmul creșterii activelor circulante . Neajunsul ratei de lichiditate generală sunt următoarele: nu
se tine cont de structura activelor circulante. Activele pot avea o dimensiune suficienta, dar o
 
structura inadecvata, deoarece mijloacele bănești, creanțele sunt mai ușor disponibile pentru stingerea datoriilor decât stocurile de mărfuri si materialele.
*Rata de lichiditate relativă (redusă = Activ circulant - Stocuri/Datorii curente)
Acest indicator reflectă cota datoriilor curente care entitatea este capabilă să achite prin mobilizarea mijloacelor bănești, investirilor și creanțelor. Intervalul optim recomandat constituie 0,7-0,8. Rata de lichiditate relativă micșorată cu 0,20 (de la 0,52 la finele anului 2021 până la 0,32 la finele anul 2022). Astfel rata de lichiditate relativă pentru anul 2021 și pentru anul 2022 nu se încadrează în intervalul optim (0,7-0,8 dar nu mai mare de 1). Din cauza cresterii valorii activelor circulante și a descresterii valorii stocurilor în condițiile majorării datoriilor curente a scăzut și rata de lichiditate relativă.
*Rata de lichiditate imediată = Numerar/Datorii curente
Acest indicator caracterizează cota datoriilor pe termen scurt care entitatea este capabilă să achite imediat utilizând mijloacele bănești disponibile. Intervalul optim recomandat constituie 0,2-0,25. Rata de lichiditate imediată diminuată cu 0,17 (de la 0,39 la finele anului 2021 până la 0,22 la finele anul 2022). Astfel rata de lichiditate imediată pentru anul 2021 și pentru anul 2022 nu se încadrează în intervalul optim (0,2-0,25) și depășește intervalul optim recomandat, demonstrând evoluția pozitivă în urma majorării mijloacelor bănești disponibile în condițiile majorării datoriilor pe termen scurt.
Ca un factor pozitiv se apreciază creșterea ratei de lichiditate, dar până la nivelul maximal recomandat. Creșterea excesivă nu este binevenită. Depășirea nivelului maximal recomandat reflectă o structură irațională a activelor, când o parte de mijloace sunt înghețate în stocuri nejustificative, care nu aduc venit.
II. Indicatorii nefinanciari de performanță, relevanți pentru activitatea entității.
Activitatea I.P.” Teatrul National de Opera si Balet Maria Bieșu”, desfășurată în anul 2022, este apreciată nu doar din punct de vedere financiar, dar și din perspectiva relației ei cu clienții, a proceselor economice interne care au loc în cadrul entității, precum și din punct de vedere al învățării și creșterii/dezvoltării. Aceste aspecte ale activității entității sunt apreciate și prezentate în următorul program de activitate pentru anul 2022.
Astfel, în anul 2022 au fost prezentate 40 spectacole și concerte, prezentate în Tabelul 4 după
cum urmează:
 
 
Tabelul 4 Informații privind prezentarea spectacolelor și obținerea veniturilor din vânzarea biletelor
teatrale -concertistice
Denumirea spectacolului, regizor Anul montării Nr. Încasări
din vânzarea biletelor
 
Opera „Otello” de Giuseppe Verdi, regizor coordonator Rodica Picireanu 2015 1 49 100,00  
Balet „Spărgătorul de Nuci”, de Piotr Ceaikovski, coregrafia Iurii Grigorovici 1998 4 469 550,00  
Opera „La Boheme” de Giacomo Puccini, regizor coordonator Rodica Picireanu 2017 4 155 150,00  
Opera „Elixirul Dragostei” de Gaetano Donizetti, regie Liudmila Alioșina 2009 3 58 150,00  
Opera „Traviata” de Giuseppe Verdi, regizor coordonator Aglaia Mudrea- Popescu 1978 3 147 700,00  
Balet „Lacul Lebedelor” de Piotr Ceaikovski, coregrafia Marius Petipa și Lev Ivanov 1982 3 487 550,00  
Opera „Paiațe” de Ruggerio Leoncavallo, regizor coordonator Rodica Picireanu 1992 1 32 150,00  
Opera „Rigoletto” de Giuseppe Verdi, regie Andrea Battistini 2016 2 74 950,00  
Opera „Nunta lui Figaro” de Wolfgang Amadeus Mozart, regie Leonora Constantinov 1995 1 64 250,00  
Opera „Cavalleria Rusticana” de Pietro Mascagni, regie Rodica Picireanu 2022 2 32 650,00  
Opera „Turandot” de Piotr Ceaikovski, regizor coordonator Rodica Picireanu 1984 2 144 750,00  
Balet „Gizelle” de Adolph Adam, coregrafia Marius Petipa 1985 2 287 450,00  
Balet „Frumoasa din Pădurea Adormită” de Piotr Ceaikovski, coregrafia Marius Petipa 1989 1 94 850,00  
Opera „Carmen” de Georges Bizet, regie Mihai Timofti 2000 1 301 050,00  
Opera „Aida” de Giuseppe Verdi, regie Mihai Timofti 2005 1 108 450,00  
Opera „Tosca” de Giacomo Puccini, regie Eugen Platon 1989 1 14 350,00  
Opera „Madama Butterfly” de Giacomo Puccini, regizor coordonator Rodica Picireanu 1986 2 96 000,00  
Gala de Balet   1 88 950,00  
Gala de Opera   1 28 600,00  
Concertul de Gala a Festivalului Maria Biesu învita   1 201 050,00  
Gala de Opera si Balet   1 31 650,00  
Gala Puccini   1 38 200,00  
Gala de Revelion   1 223 050,00  
Total   40 3 229 600,00  
Din informațiile prezentate în tabelul 4, rezultă că pe parcursul anului 2022, Instituția Publică Teatrul National de Operă și Balet „Maria Bieșu” a organizat și desfășurat 40 de spectacole de operă și balet. Valoarea veniturilor provenite din vânzarea biletelor aferente prezentării spectacolelor desfășurate constituie 3 229 600 lei cu cota de 5,0% din venitul total.
Este de remarcat,că războiul nejustificat al Rusiei împotriva Ucrainei are un impact puternic asupra declansării și extinderii crizei economice mondiale. Vulnerabilitate economică a Republicii Moldova - punând presiune pe finanțele poporului a influențat negativ capacitatea de cumpărare a populației și acest fapt este reflectat în consumul de produse culturale al populației, care a avut drept consecință descreșterea ratei de ocupare a sălii de spectacolele.
Situația aferentă gradului de ocupare a sălii de spectacole pentru anul 2022 este redată în tabelul 5 după cum urmează:
 
Tabelul 5 Informații privind gradul de ocupare a sălii de spectacole pentru anul 2022  
Perioada Numărul biletelor realizate (nr.) Capacitatea ocupării salii de spectacole ( nr.) Numărul de spectacole (nr.) Total capacitatea ocupării salii de spectacole (nr) Gradul de ocupare a sălii de spectacole (%)    
Ianuarie 2798 1069 4 4276 65    
Februarie 1339 1069 5 5345 25    
Martie 730 1069 3 3207 23    
Aprilie 931 1069 4 4276 22    
Mai 904 1069 4 4276 21    
Iunie 995 1069 2 2138 47    
Iulie 776 1069 1 1069 73    
Septembrie 3693 1069 7 7483 49    
Octombrie 643 1069 3 3207 20    
Noiembrie 1169 1069 4 4276 27    
Decembrie 1219 1069 3 3207 38    
Total 15197   40        
Gradul de ocupare a sălii de spectacole variază în dependență de numărul biletelor realizate, numărul de spectacole de balet și operă prezentate. Instituția Publică Teatrul National de Operă și Balet „Maria Bieșu’’a prezentat în luna ianuarie 2022 trei spectacole de balet și un spectacol de operă pentru 2798 de spectatori. La capacitatea sălii de 4276 locuri (pentru 4 spectacole)  
gradul de ocupare constituie 65,0%. În luna februarie 2022, entitatea a prezentat două spectacole de balet și trei spectacole de operă pentru 1339 de spectatori. Această cifră racordată la capacitatea sălii de 5345 locuri (pentru 5 spectacole) denotă un grad de ocupare de 25,0 %. O situație similară se constată și în luna noiembrie 2022, când entitatea a prezentat patru spectacole de operă, unde s-a înregistrat un grad de ocupare de 27,0 %, circa 1169 de spectatori din capacitatea sălii de 4276 locuri (pentru 4 spectacole). Pentru perioada anului 2022 instituția a constatat un grad redus de ocupare a sălii de spectacole în raport cu capacitatea sălii.
Pe parcursul anului 2022 au fost incheiate contracte dintre I.P. „Teatrul National de Operă și Balet „Maria Bieșu’’” și entitățile internaționale privind desfăsurarea spectacolelor de operă și
balet prezentate în tabelul 6.
 
Tabelul 6  
Informatii privind contractele încheiate cu entitățile internaționale privind
prezentarea spectacolelor de operă și balet pentru anul 2022
   
Nr. Denumirea entității Numărul contractului Data contractului Perioada contractului Obiectul contractului Numarul de spectacole efectiv prezentate    
1, Leonor Gago 48 09,07,2021 26,12,2021-
10,01,2022
Lacul Lebedelor 7    
2, Leonor Gago Fara numar 01,03,2022 11,03,2022-
10,04,2022
Opera AIDA 13    
3, Leonor Gago 109/1 10,06,2022 21,12,2022-
09,01,2023
Balet Gizelle 10    
4, Leonor Gago 187 05,10,2022 04,11,2022-
30,11,2022
Opera Tosca 12    
5, Leonor Gago 269 13,12,2022 20,12,2022-
03,01,2023
Turneu de Creciun - orchestra 7    
6, Art Stage 128 15,07,2022 09,10,2022-
24,10,2022
Trubadur 11    
7, Art Stage 129 10,06,2022 01,12,2022-
16,12,2022
Lacul Lebedelor 13    
      Total     73    
Bitmap III. Perspectivele strategice de dezvoltare pe termen scurt, mediu și lung asupra evoluției desfasurării evenimentelor cultural -artistice în cadrul Instituției Publice „Teatrul National de Operă și Balet „Maria Bieșu’’”.
Pentru anul 2023 entitatea publică de cultură a planificat următoarele activități cultural- concertistice după cum urmează:
· Organizarea și desfășurarea spectacolelor de operă și balet în perioada menționată – minim 70 spectacole la număr (care constituie în medie 7-8 spectacole lunar);
· Restabilirea și prezentarea operei ”Alexandru Lăpușneanu”, compozitor Gheorghe Mustea.
· Organizarea și petrecerea spectacolului de operă ”Manon Lescaut”, compozitor Giacomo Puccini.
· Realizarea și desfășurarea spectacolului de operă ”Ștefan cel Mare”, compozitor Gh. Mustea.
· Organizarea și desfășurarea spectacolului de balet ”La Sylphide”
· Realizarea și desfășurarea spectacolului de balet ”Luceafărul”, compozitor Eugen Doga.
· Coorganizarea și desfășurarea Primului Concurs Internațional al Interpreților de Operă
„Maria Cebotari”, Concursul este unul dintre cele mai importante evenimente culturale de artă profesionistă din Republica Moldova, ce se va desfășura cu participarea unor colective artistice de prestanță și artiști consacrați din țară și de peste hotare.
· Organizarea, desfășurarea și participarea la Festivalul ”DescOperă”.
· Organizarea și desfășurarea Festivalului Internațional de Operă și Balet ”Maria Bieșu”, edițiea a XXXII-a. Festivalul este unul dintre cele mai importante evenimente
culturale de artă profesionistă din Republica Moldova, ce se desfășoară cu participarea unor colective artistice de prestanță și artiști consacrați din țară și de peste hotare.
· Organizarea și desfășurarea spectacolului ”Gala de Revelion”.
Digitally signed by Dohotaru Nicolae Date: 2023.05.30 16:25:29 EEST
Reason: MoldSign Signature
Director general I. P. Teatrul Național Location: Moldova
de Operă și Balet ’’Maria Bieșu’’ Nicolae Dohotaru
 
 
Iun
1
2
3
4
5
7
8
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
Iul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Aug
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Sep
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
«Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu»