Maria Biesu

NOTA EXPLICATIVĂ
LA SITUAȚIILE FINANCIARE
1. Date generale
1.1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Agenția Servicii Publice. Număr de înregistrare 100460007910
Data înregistrării 29.12.1992 Seria MD Număr 021046
1.2. Capitalul social a fost înregistrat la 29 decembrie 1992 și constituie 49 691 677 lei.
1.3. Entitatea desfășoară următoarele activități care nu necesită licență:
- prestarea serviciilor teatral concertistice ;
1.4. Numărul mediu al personalului în perioada de gestiune – 485 persoane, inclusiv pe categorii:
· personal administrativ - 4 persoane;
· personal încadrat în procesul de prestare a serviciilor - 320 persoane;
· personalul de deservire și administrativ al subdiviziunilor de producție - 161 persoane.
1.5. Remunerarea totală constituie 31 816 532 lei, inclusiv:
- personalului entității în perioada de gestiune 31 816 532 lei, din care:
· personalul administrativ – 747 333 lei;
· personalul încadrat în procesul de prestare a serviciilor –17 537 969 lei;
· personalul de deservire și administrativ al subdiviziunilor de producție - 13 531 230 lei.
2. Politici contabile
Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2017 și SNC în vigoare la 31 decembrie 2019. Abateri de la principiile generale și caracteristicile calitative prevăzute în Legea nr. 287/2017 și SNC nu au fost comise.
Perioada de gestiune coincide cu anul calendaristic.
Indicatorii situațiilor financiare sunt determinați în baza următoarelor metode și procedee, prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr.74 AB din 31 decembrie 2021:
2.1. În componența mijloacelor fixe sunt incluse imobilizările corporale transmise în exploatare, valoarea cărora nu depășește plafonul stabilit de legislație.
2.2. Amortizarea imobilizărilor necorporale și corporale s-a calculat prin metoda liniară începând cu prima zi a lunii, care urmează după luna transmiterii acestora în exploatare.
2.3. Imobilizările necorporale sunt înregistrate în bilanț conform modelului bazat pe cost.
2.4. Creanțele compromise au fost decontate la cheltuieli curente prin metoda directa. Mărimea corecțiilor privind creanțele compromise se determina pe fiecare creanța , pornind de la suma absoluta a creanțelor compromise .
2.5. Contabilitatea stocurilor s-a ținut în expresie cantitativă și valorică.
2.6. Materialele consumate la prestarea serviciilor sunt incluse în costul serviciilor.
2.7. Stocurile importate sunt evaluate în lei moldovenești prin recalcularea valutei străine la cursul de schimb al BNM stabilit la data întocmirii declarației vamale.
2.8. Soldurile stocurilor la data raportării sunt evaluate prin metoda costului mediu ponderat.
2.9. Valoarea anvelopelor și acumulatoarelor procurate separat de mijloacele de transport a fost decontată la costurile/cheltuielile curente în următorul mod:
§ pentru autoturisme - in mărime de parcursul efectiv.
2.10. In componența obiectelor de mică valoare și scurtă durată sunt incluse bunurile, valoarea unitară a cărora nu depășește plafonul stabilit de legislație.
2.11. Obiectele de mică valoare și scurtă durată, valoarea unitară a cărora nu depășește 1/6 din plafonul stabilit de legislație, sunt decontate la costurile/cheltuielile curente în momentul transmiterii în exploatare.
   
   
2.12. Contabilitatea costurilor de servicii s-a ținut fără aplicarea conturilor de gestiune. In acest caz, entitatea tine evidenta costurilor serviciilor teatral concertistice, fără a apela la conturile de gestiune din clasa VIII -a a Panului general de conturi contabile și nu necesită o clasificare suplimentară a costurilor serviciilor teatral concertistice în costuri directe, indirecte, precum și în costuri variabile și constante.
2.13. Veniturile din vânzări cuprind veniturile din realizarea biletelor la spectacole proprii și după caz, 5 % procente din realizarea biletelor altor agenți economici, prestarea serviciilor de arenda (contracte de leasing) și sălii de spectacole, decorului și recuzitei teatrale, subvenții acordate din bugetul de sta t- destinate salarizării angajaților, venituri obținute din turneele promoționale internaționale desfășurate peste hotarele tarii. .
2.14. Veniturile din vânzări sunt recunoscute separat pentru fiecare tranzacție.
2.15. Veniturile din prestarea serviciilor sunt recunoscute după metoda prestării integrale.
2.16. Ajustarea veniturilor curente în cursul perioadei de gestiune a fost efectuată prin întocmirea înregistrărilor contabile de stornare și suplimentare.
2.17. Costul vânzărilor privind prestarea serviciilor teatral concertistice cuprind valoarea contabilă/costul efectiv al cheltuielilor de salarizarea angajaților încadrați în activitatea de bază, contribuții de asigurări sociale, consum de materiale, energie electrică, energie termică, apa privind activitatea de bază.
2.18. Componența cheltuielilor de distribuire, cheltuielilor administrative și a altor cheltuieli din activitatea operațională a fost stabilită de către entitate de sine stătător în baza anexelor 2, 3 și 4 la SNC „Cheltuieli”.
2.19. Ajustarea cheltuielilor curente în cursul perioadei de gestiune a fost efectuată prin întocmirea înregistrărilor contabile de stornare și suplimentare.
2.20. Operațiunile de export/import de active/servicii și alte tranzacții de comerț internațional sunt contabilizate inițial în monedă națională prin aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc la data întocmirii declarației vamale.
2.21. Elementele monetare în valută străină (numerarul, creanțele și datoriile, cu excepția avansurilor acordate și primite pentru procurări/livrări de active și servicii, investițiile financiare, cu excepția acțiunilor și cotelor pârți) sunt recalculate în moneda națională la data raportării.
3. Imobilizări necorporale
3.1. Costul de intrare a imobilizărilor necorporale la 01.01.2022 – 846 660 lei.
3.2. Majorările costului de intrare a imobilizărilor necorporale în cursul 2022 - 35 000 lei.
3.3. Costul de intrare a imobilizărilor necorporale la 31.12.2022 – 881 660 lei.
3.4. Amortizarea acumulată a imobilizărilor necorporale la 01.01.2022 – 802 376 lei.
3.5. Majorarea amortizării acumulate a imobilizărilor necorporale în cursul 2022– 30 395 lei.
3.6. Amortizarea acumulată a imobilizărilor necorporale la 31.12.2022 - 832 771 lei.
3.7. Valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale amortizabile la 31.12.2022 – 48 889 lei.
4. Imobilizări corporale
4.1. Costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) a mijloacelor fixe la 01.01.2022 - 61 940 443 lei.
4.3. Majorările costului de intrare (sau altei valori ce substituie costul de intrare) a mijloacelor fixe în cursul 2022 – 358 080 lei, inclusiv: transferarea mijloacelor fixe de la un răspunzător de bunuri materiale la alt răspunzător de bunuri materiale – 232 341 lei, transferarea din componența OMVSD în component mijloacelor fixe – 0 lei, procurarea contra plată de la alte persoane juridice – 125 739 lei:
4.4. Transferurile mijloacelor fixe în cursul 2022 la costul de la un răspunzător de bunuri materiale la alt răspunzător de bunuri materiale la aceiași categorii – 232 341 lei,
   
   
4.5. Transferurile mijloacelor fixe în cursul 2022 la costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) în categoria stocurilor – 0 lei .
4.6 Procurarea contra plată a mijloacelor fixe în cursul 2022 de la persoane juridice – 125 739 lei.
4.7. Costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) a mijloacelor fixe la 31.12.2022 – 62 066 182 lei.
4.8. Amortizarea acumulată a mijloacelor fixe la 01.01.2022 – 37 370 469 lei.
4.9. Majorarea amortizării acumulate a mijloacelor fixe în cursul 2022 – 1 043 526 lei.
4.10. Amortizarea acumulată a mijloacelor fixe la 31.12.2022 - 38 413 995 lei.
4.11 Costul de intrare a terenurilor la 01.01.2022 – 57 807 800 lei.
4.12 Costul de intrare a terenurilor la 31.12.2022 – 57 807 800 lei.
5. Creanțe
5.1. Valoarea contabilă a fiecărei grupe de creanțe la începutul și sfârșitul perioadei de gestiune, inclusiv cota curentă a creanțelor pe termen lung, este prezentată în tabelul 5.1.
 
Tabelul 5.1.
Informații privind valoarea contabilă a creanțelor pentru anul 2022
 
  Nr. crt. Grupe de creanțe Suma, Lei      
  la 01.01.2022 la 31.12.2022      
  1, Creanțe comerciale 0 408 403      
  2, Avansuri acordate 123 351 295 779      
  3, Creanțe ale bugetului 0 0      
  4, Creanțe ale personalului 738 14 465      
  5, Creanțe privind veniturile din
utilizarea de către terți a activelor entității
1 021 449 1 016 393      
  TOTAL 1 145 538 1 735 040      
5.2 Informația privind mărimea provizioanelor (corecțiilor) privind creanțele compromise, sunt prezentate în tabelul 5.2.  
Tabelul 5.2.
Informații privind creanțele compromise și provizioanele (corecțiile) pentru anul 2022
 
Denumirea corecției Sold la 01.01.2022 Constituirea Utilizarea pentru
decontarea creanțelor
Decontarea la venituri Sold la 31.12.2022    
Corecții (provizioane)
privind creanțele compromise (lei)
569 025 0 0 0 569 025    
6. Stocuri
6.1. Informația privind stocurile pentru anul 2022, în contextul prevederilor de SNC
„Stocuri”, este prezentată în tabelul 6.1.
   
Tabelul 6.1.    
Informații privind stocurile pentru anul 2022    
Nr. crt. Denumirea indicatorilor Suma, Lei      
1, Valoarea stocurilor intrate în perioada de gestiune, inclusiv:        
  Materiale 918 496      
  Obiecte de mică valoare și scurtă durată 388 525      
2, Valoarea stocurilor ieșite în perioada de gestiune, inclusiv:        
  Materiale 897 763      
  Obiecte de mică valoare și scurtă durată 0      
  Valoarea casării OMVSD 178 481      
3, Valoarea contabilă a stocurilor evaluate la valoarea realizabilă netă la situația din data raportării, inclusiv:        
  - la cost de intrare        
  - ajustarea pentru deprecierea stocurilor        
4, Suma ajustării pentru deprecierea stocurilor în perioada de gestiune        
  - recunoscută        
  - decontată        
5, Valoarea contabilă a stocurilor gajate în contul datoriilor la situația din data raportării        
7. Capital propriu    
7.1 Valoarea patrimoniului primit de la stat conform actelor de constituire și/sau alte documente prevăzute de legislație al I.P.” Teatrul National de Opera si Balet Maria Bieșu” constituie 49 691 677 lei .
7.2 În anul 2022 au fost efectuate următoarele operațiuni cu elementele de capital propriu: - înregistrate pierderi (corecții) ale anilor precedenți în sumă de 4 254 lei;
- înregistrate pierderi al perioadei de gestiune în sumă de 6 651 526 lei;
8. Datorii
8.1. La data raportării entitatea nu înregistrează datorii cu un termen de achitare mai mare de 5 ani în sumă de până la 10 000 000 lei.
8.2. Valoarea totală a datoriilor acoperite cu garanții constituie 11 362 298 lei.
Valoarea contabilă a activelor depuse în calitate de garanții pentru acoperirea datoriilor constituie:
- stocuri - 6 477 202 lei;
- clădiri - 23 372 113 lei;
- mașini și utilaje - 268 294 lei.
8.3. Valoarea contabilă a fiecărei grupe de datorii la începutul și sfârșitul perioadei de
gestiune, inclusiv cota curentă a datoriilor pe termen lung, este prezentată în tabelul 8.1.
   
Tabelul 8.1.
Informații privind valoarea contabilă a datoriilor pentru anul 2022
Nr. crt. Grupe de datorii Suma, Lei  
Datorii pe termen lung Datorii curente  
la 01.01.2022 la 31.12.2022 la 01.01.2022 la 31.12.2022  
1, Datorii comerciale     670 118 2 312 672  
2 Avansuri primite curente     313 734 342 976  
2, Datorii fată de
personal
    2 406 408 2 753 282  
3, Datorii privind asigurările sociale
si medicale
    1 061 238 2 353 688  
4, Datorii fata de
buget
    273 415 465 764  
5, Venituri anticipate
pe termen lung
  1 000 000      
6, Venituri anticipate
curente
      3 080 000  
7, Alte datorii 57 807 800 57 807 800 10 294 53 914  
TOTAL 57 807 800 58 807 800 4 735 207 11 362 296  
8.4. Informația privind subvențiile privind remunerarea muncii și a contribuțiilor de asigurări sociale și medicale pentru perioada de gestiune este prezentată după cum urmează:
- valoarea contabilă a subvențiilor la 01.01.2022 0 lei    
- valoarea contabilă a subvențiilor la 31.12.2022 0 lei    
- mărimea subvențiilor primite pe parcursul perioadei de gestiune 33 681 000 lei    
- mărimea subvențiilor decontate pe parcursul perioadei de gestiune 33 681 000 lei    
- mărimea subvențiilor restituite în perioada de gestiune 0 lei    
- mărimea subvențiilor care urmează a fi restituite în      
- perioada de gestiune ulterioară 0 lei    
9. Venituri
9.1. În anul 2022 au fost înregistrate categoriile semnificative de venituri prezentate în tabelul 9.1.
Tabelul 9.1.
Informații privind categoriile semnificative de venituri
    Nr. crt. Venituri Suma, lei    
    1, Venituri din vânzarea prestarea serviciilor teatral-
concertistice
57 323 403    
    2, Venituri din contracte de leasing 6 688 717    
    3, Venituri aferente diferențelor de curs valutar 883 913    
    4, Alte venituri 23 796    
      Total 64 919 829    
10. Cheltuieli
12.1. În anul 2022 au fost înregistrate următoarele cheltuieli reflectate la contul 711.3 Costul serviciilor prestate prezentate în tabelul 10.1.
   
Tabelul 10.1.
Informații privind costul vânzărilor
   
Nr Elemente de cheltuieli Suma ( lei)      
1, Accesorii, reparația încălțămintei de scena 10 185,87      
2, Amortizarea activelor nemateriale 26 111,20      
3, Amortizarea activelor imobilizate 1 003 685,15      
4, Plăti unice excepționale 1 056 000,00      
5, Apa potabila, canalizare pentru activitatea de bază 66 509,05      
6, Asigurarea medicală 5 036,28      
7, Articole, servicii pentru machiaj 8 223,19      
8, Artiști nerezidenți invitați pentru participarea la spectacolele organizare de teatru 9 86 588,80      
9, Artiști nerezidenți invitați pentru participarea la Turneele Internaționale peste hotarele tării 5 765 035,31      
10, Bilete teatrale 4 025,39      
11, Broșuri si programe teatrale 38 333,83      
12, Cheltuieli de deplasare pentru angajații teatrului
încadrați în Turneele Internaționale peste hotarele tării
12 241 505,41      
13, Cheltuieli privind desfășurarea Festivalului International Maria Bieșu 496 450,54      
14, Servicii frizerie 2 280,00      
15, Servicii privind deservirea delegațiilor 28 000,00      
16, Cazarea invitaților nerezidenții p-u desfășurarea spectacolelor organizate de TNOB 221 337,63      
17, Cheltuieli de reclamă , realizări scenice ,întreținerea ținutelor scenice 87 746,02      
18, Servicii de organizarea evenimentelor -partea tehnică 142 305,13      
19, Comision comercial privind realizarea biletelor teatral concertistice prin intermediul Tichet SRL 157 429,00      
20, Test corona virus Covid 19 1 930,43      
21, Remunerarea personalului nemijlocit încadrat in
procesul de prestare a serviciilor teatral- concertistice
19 708 272,42      
22, Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii a personalului nemijlocit încadrat în procesul de
prestare a serviciilor teatral- concertistice
5 700 855,21      
23, Reparația curentă a bannerelor 62 790,80      
24, Energia electrică utilizată privind prestarea serviciilor teatral- concertistice 435 169,98      
25, Energia termică utilizată privind prestarea serviciilor teatral- concertistice 1 701 475,38      
26, Evacuarea deșeurilor utilizată pentru prestarea serviciilor teatral- concertistice 6 885,90      
27, Servicii de pază privind prestarea serviciilor teatral- concertistice 307 677,02      
28, Transport avia aferente nerezidenților invitați participarea la spectacolele organizare de teatru 474 217,30      
29, Alte cheltuieli 34 109,04      
  Total 50 780 171,28      
12.2. Cheltuieli reflectate pe parcursul anului 2022, la contul contabil 713 Cheltuieli administrative , sunt prezentate în tabelul 10.2.    
Tabelul 10.2.
Informații privind cheltuielile administrative
   
Nr Elemente de cheltuieli Suma ( lei)      
1, Abonament lunar de transport 1 368,00      
2, Amortizarea activelor imobilizate 39 859,01      
3, Amortizarea activelor nemateriale 4 283,65      
4, Apă potabilă 14 729,47      
5, Apa si canalizarea 32 558,17      
6, Arenda mijloacelor de transport ( combustibil) 154 870,57      
7, Asigurarea auto 585,85      
8, Asigurarea medicala 20 778,10      
9, Canalizarea , evacuarea gunoiului 3 582,68      
10, Carnet ATA 27 324,00      
11, Cărți și ediții periodice 11 965,00      
12, Casarea anvelopelor p-u automobile arendate 6 330,08      
13, Casarea materialelor 3 239,88      
14, Casarea obiectelor de mica valoare si scurta durata 28 406,54      
15, Cheltuieli bancare 191 159,61      
16, Cheltuieli de deplasare 23 858,01      
17, Cheltuieli neconfirmate documentar 3 927,18      
18, Cheltuieli poștale 6 246,45      
19, Cheltuieli privind calcularea TVA din servicii de import 198 356,96      
20, Cheltuieli privind procurarea florilor 16 990,00      
21, Cheltuieli privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară
de muncă
81 054,54      
22, Cheltuieli privind reviste de specialitate        
23, Cheltuieli scenice 6 863,29      
24, Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii a personalului de deservire și administrativ încadrat în procesul de prestare a
serviciilor teatral- concertistice
3 502 434,02      
25, Diferite 31 376,71      
26, Energia electrică 347 139,54      
27, Energia termică 1 357 082,97      
28, Impozit la sursa de plata 67 358,10      
29, Instalarea , montarea echipamentului electric 4 167,18      
30, Internet , telefonie mobilă 51 297,34      
31, Întreținerea sistemului de încălzire 3 068,80      
32, Medicamente 6 962,91      
33, Montarea si demontarea ,tipărirea bannerului 6 950,00      
34, Paza 159 572,98      
35, Produse, soluții pentru întreținerea curățeniei 101 786,74      
36, Produse alimentare 29 977,78      
37, Rechizite de birou 36 422,63      
38, Remunerarea personalului de deservire și administrativ încadrat
in procesul de prestare a serviciilor teatral- concertistice
12 027 205,48      
39, Reparația , accesorii pentru tehnica de calcul 67 272,50      
40, Reparația curentă a clădirii 91 460,47      
41, Reparații curente a utilajului 10 912,68      
42, Semnătura electronică 500      
43, Servicii arenda autoturn 15 136,36      
44, Servicii de audit 39 000,00      
45, Servicii de cazare 9 877,84      
46, Servicii de curățenie 21 567,60      
47, Servicii de deratizare 12 840,00      
48, Servicii de deservirea programului contabil 1C 17 400,00      
49, Servicii de instruire profesionala 17 127,28      
50, Servicii de reparație si deservire a mijloacele de transport
arendate
27 660,00      
51, Servicii de reparație si deservire a utilajului 4 758,00      
52, Servicii de telecomunicații 39 251,78      
53, Servicii de traducere 5 950,00      
54, Servicii de transportarea mărfurilor 68 062,85      
55, Servicii funerarii 9 077,00      
56, Servicii încărcarea tonerului pentru imprimante 6 020,00      
57, Testări mijloace protecție 1 044,00      
58, Transport avia 6 030,00      
59, Uzura OMVSD 652 028,49      
60, Veselă de unica folosință 5 092,73      
61, Total 19 739 210,11      
Bitmap
Digitally signed by Dohotaru Nicolae Date: 2023.05.30 16:18:52 EEST
Reason: MoldSign Signature Location: Moldova
   
Director general I. P. Teatrul Național    
de Operă și Balet ’’Maria Bieșu’’ Nicolae Dohotaru    
Iul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Aug
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Sep
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Oct
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
«Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu»